SAPTAMANA MONDIALA DE RUGACIUNE 3-10 IAN 2016

Săptămâna de Rugăciune 2016

Veghere și rugăciune

 

 

 

Domnul Isus a asociat adesea vegherea cu rugăciunea. Veghetorul este atent să vadă tot ce se întâmplă și apoi, merge înaintea Lui Dumnezeu cu tot ceea ce a văzut ca să ceară lumină pentru a înțelege corect, credință pentru a putea răspunde corect, putere pentru a lupta corect și în final, pentru a birui toate amenințările, greutățile, ispitele și atacurile din partea firii pământești, a lumii și a diavolului. Conștienți de faptul că rugăciunea și vegherea sunt necesare în fiecare zi, în această săptămână în mod special și în unitatea Duhului, toate bisericile baptiste din România sunt chemate să vegheze și să se roage împreună pentru toate aspectele lucrării Evangheliei la nivelul fiecărui credincios, a fiecărei familii, a fiecărei biserici, la nivelul țării noastre și pe plan mondial. În fiecare zi îndemnul la rugăciune este structurat pentru rugăciuni de mulțumire, mijlocire și cerere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duminică, 03 Ianuarie 2016

 

“Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‘Ce vezi Ieremio?’ Eu am răspuns: ‘Văd un veghetor.’ Și Domnul mi-a zis: ‘Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.’” (Ieremia 1:11-12)

 

Primul lucru pe care Îl face Domnul Dumnezeu cu Ieremia după ce l-a chemat și consacrat ca profet, a fost să-i verifice vederea. Numai atunci când un om al lui Dumnezeu vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu are o perspectivă corectă asupra lumii. Dumnezeu confirmă că Ieremia vede lucrurile în mod corect. Ce a văzut Ieremia?

 

A văzut un veghetor, un străjer. Dumnezeu îi explică profetului cine este veghetorul: Dumnezeu care veghează asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească. Dumezeu urmărește cu atenție fiecare Cuvânt care iese din gura Lui ca să-L împlinească. Din această perspectivă, Ieremia poate să aibă încredere deplină în autenticitatea, veridicitatea și infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Deplin încredințați de aceste învățături:

 

Mulțumim:

 • pentru Cuvântul lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură – prin care ne vorbește;
 • pentru accesul liber la Cuvântul lui Dumnezeu;
 • pentru că putem să ne corectăm perspectiva asupra noastră și a lumii prin Cuvântul lui Dumnezeu.

 

Mijlocim:

 • pentru cei care neglijează Cuvântul lui Dumnezeu;
 • pentru cei care sunt influențați de duhul veacului acestuia;
 • pentru cei care vin rar sau aproape deloc să asculte Cuvântul.

 

Cerem:

 • credință puternică în Cuvântul lui Dumnezeu;
 • călăuzirea Duhului peste toți cei care propovăduiesc Cuvântul;
 • să lucreze Cuvântul la mântuirea multora în acest an.

 

 

 

 

 

 

Luni, 04 Ianuarie 2016

 

“Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Getsimani și a zis ucenicilor: ‘Ședeți aici până Mă voi duce colo să mă rog.’ A luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Isus le-a zis atunci: ‘Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine.’ Apoi a mers puțin înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: ‘Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.’ Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ‘Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu Mine! Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită; duhul este plin de râvnă dar carnea este neputincioasă.’” (Matei 26:37-41)

Ispita este modalitatea prin care diavolul activează firea pământească cu scopul de a respinge voia Domnului și a alege o cale greșită, păcătoasă. În noaptea în care Domnul Isus s-a rugat în grădina Ghetsimani, El a vegheat, a urmărit cu atenție voia Tatălui cu privire la mântuirea noastră și a respins orice altă alternativă. În același timp, însă, ucenicii nu au vegheat, nu au urmărit cu atenție desfășurarea planului lui Dumnezeu cu privire la mântuire și nu au văzut pericolul ispitei. De aceea, Domnul le cere să vegheze și să se roage ca să nu cadă în ispită, adică să nu respingă voia Domnului cu privire la planul de mântuire prin jertfa Domnului Isus. Pentru că nu au vegheat și nu s-au rugat datorită oboselii, în noaptea aceea toți ucenicii l-au părăsit pe Domnul, iar Petru s-a lepădat de El. Înțelegând cât de mare este pericolul de a nu veghea și a nu ne ruga datorită oboselii:

 

Mulțumim:

 • pentru toți frații și toate surorile care veghează și se roagă în aceste vremuri;
 • pentru toți frații și toate surorile care nu au obosit pe calea credinței;
 • pentru toți frații și toate surorile care au rămas aproape de Domnul.

 

Mijlocim:

 • pentru toți cei care au “mâinile obosite și genunchii slăbănogiți” (Evrei 12:12);
 • pentru toți cei care sunt adormiți din punct de vedere spiritual și nu văd pericolul ispitei;
 • pentru toți cei care datorită preocupărilor excesive cu lucrurile lumii acesteia sunt obosiți și vin tot mai rar la casa Domnului.

 

Cerem:

 • să fim întăriți în Duhul pentru a fi veghetori;
 • să vină la pocăință cei care au căzut ca Petru;
 • să se îndrepte cei care s-au îndepărtat de Domnul.

Marți, 05 Ianuarie 2016

 

“Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Stiți că pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea n-a fost primit, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.” (Evrei 12:16-17)

 

Cu toate că a fost primul născut în familia lui Isac și a moștenit de la Avraam promisiunea binecuvântării pentru urmașii lui, Esau nu a vegheat asupra deciziilor lui. Relațiile lui cu femeile cananite și renunțarea la dreptul de întâi născut pentru “un blid de linte” au dus la pierderea binecuvântării. Regretul însoțit de plâns și lacrimi nu anulează consecințele alegerilor lui firești și păcătoase. Exemplul lui Esau este folosit de autorul Epistolei către Evrei pentru a îndemna la veghere cu privire la curăția morală, atât în viața personală, cât și în viața bisericii. Într-o cultură dominată de decadență morală, fiecare credincios în parte și biserica în totalitate trebuie să vegheze ca să nu fie tolerate tendințele lumești. Înțelegând pericolul influențelor lumești, Dumnezeu ne îndeamnă prin Cuvânt să veghem și să ne rugăm:

 

Mulțumim:

 • pentru îndemnul Scripturii la sfințenie și puritate morală;
 • pentru toți credincioșii care trăiesc în ascultare și sfințenie;
 • pentru toți frații și toate surorile care veghează la păstrarea curăției morale și spirituale în Biserică.

 

Mijlocim:

 • pentru toți credincioșii care trec prin ispite morale;
 • pentru tinerii care se luptă cu ispitele tinereții;
 • pentru toți lucrătorii care sunt ispitiți să accepte compromisuri.

 

Cerem:

 • pocăință adevărată pentru toți cei care au căzut în păcat;
 • hotărâri sfinte de a renunța la păcat și comportament lumesc;
 • biruință asupra lumii, a păcatului și a ispititorului.

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri, 06 Ianuarie 2016

 

“Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.” (1 Petru 5:8-11)

 

Imaginea pe care apostolul Petru o folosește pentru a îndemna Biserica la veghere este aceea a unui leu fioros care răcnește și dă târcoale așteptând momentul în care prada nu se mai poate apăra. Este cunoscut faptul că atunci când leul pândește prada se aruncă asupra animalelor care sunt mai slabe în putere, sau sunt mai departe de turmă. Din perspectiva acestei imagini, fiecare credincios și biserică în totalitate sunt îndemnați să vegheze pentru a nu slăbi în credință și pentru a nu se îndepărta de turmă.

 

Credința puternică poate lupta cu cel rău pentru că este ancorată în promisiunile lui Dumnezeu și în harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pentru credinciosul care este îmbrăcat în armura lui Dumnezeu și umblă în harul divin, biruința este asigurată. Înțelegând pericolul care ne pândește pe fiecare, să veghem și să aducem înaintea lui Dumnezeu rugăciuni:

 

Mulțumim:

 • pentru puterea credinței care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna;
 • pentru harul divin care ne este îndeajuns în orice încercare;
 • pentru toți frații și toate surorile care au biruit.

 

Mijlocim:

 • pentru toți credincioșii care au slăbit în credință;
 • pentru toți credincioșii care s-au îndepărtat de turmă;
 • pentru toți credincioșii care nu mai veghează.

 

Cererem:

 • recuperarea celor care au căzut pradă atacurilor diavolului;
 • întărirea credinței;
 • mântuirea celor care având mintea orbită de diavolul se complac într-o stare de delăsare spirituală.

 

 

 

Joi, 07 Ianuarie 2016

 

“Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, cari suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii.” (1 Tes. 4:4-8)

 

Expresiile “noapte” și “întuneric”, “ziuă” și “lumină”, “adormiți” și “treji” nu se referă la succesiunea dintre zi și noapte în creație și nici la odihna fizică din timpul nopții sau la lucrul din timpul zilei, ci au o semnificație spirituală. Așa după cum întunericul din timpul nopții diminuează vederea și induce somnul, iar lumina din timpul zilei mărește vizibilitatea și facilitează activitatea, tot așa noaptea spirituală reduce discernământul spiritual și favorizează faptele păcătoase ale întunericului moral, iar ziua spirituală mărește capacitatea de discernământ spiritual și facilitează lucrările spirituale ale Împărăției lui Dumnezeu. Apostolul Pavel subliniază faptul că pe măsură ce istoria pământului se apropie de final, întunericul spiritual va fi tot mai mare și oamenii vor fi tot mai imorali. Dar cei credincioși, în calitate de fii ai luminii, își vor păstra discernământul spiritual, vor fi veghetori și vor birui ispitele. Inspirați de această învățătură, să:

 

Mulțumim:

 • pentru Domnul Isus Hristos, care este lumina lumii;
 • pentru credincioșii adevărați, care sunt chemați să fie lumină;
 • pentru toți credincioșii care umblând în lumină sunt o mărturie frumoasă pentru cei din lume.

 

Mijlocim:

 • pentru cei care sunt atrași de faptele întunericului;
 • pentru cei care se îndepărtează de lumina Evangheliei;
 • pentru cei care se luptă să fie lumină în familie, Biserică și societate.

 

Cerem:

 • pocăință adevărată pentru cei care au fost înșelați de întunericul moral;
 • pocăința pocăiților pentru ca să fie lumini adevărate;
 • biruința luminii asupra tuturor mijloacelor de răspândire a întunericului spiritual.

 

 

 

Vineri, 08 Ianuarie 2016

 

“Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea, cari se vor întâmpla, și să stați în picioare înaintea Fiului Omului.” (Luca 21:34-36)

 

Domnul Isus vorbește despre pericolele care vor diminua capacitatea oamenilor de a veghea asupra sufletelor lor în perioada dinaintea revenirii Lui. Printre aceste pericole, Domnul menționează chefurile, petrecerile, distracțiile lumești și preocuparea excesivă cu lucrurile de pe pământ. Este cunoscut faptul că petrecerile, chefurile sunt însoțite de mâncare și băutură. Efectul acestora asupra discernământului spiritual și moral este devastator.

Conștienți de faptul că lumea de acum oferă tot felul de distracții păcătoase:

 

Mulțumim:

 • pentru toți credincioșii care își găsesc plăcerea în Legea Domnului;
 • pentru toți credincioșii care își găsesc plăcerea în părtășia frățească;
 • pentru toți credincioșii care au inima trează și veghetoare prin Duhul Sfânt.

 

Mijlocim:

 • pentru toți credincioșii care sunt ispitiți să meargă la petreceri lumești cu colegii și prietenii;
 • pentru toți credincioșii care prin televizor și internet sunt atrași spre lucruri lumești;
 • pentru tinerii care cred că ar trebui să aducă distracțiile lumești la întâlnirile de tineret sau în programele bisericii.

 

Cerem:

 • să vină vremuri de cercetare și pocăință pentru cei care au căzut în capcana distracțiilor lumești;
 • să fie aduși la pocăință cei care sunt atrași de păcatele distracțiilor lumești;
 • să fie întărit duhul vegherii și rugăciunii în familii și biserici.

 

 

 

 

 

Sâmbătă, 09 Ianuarie 2016

 

“Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit! Ține, și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine.” (Apocalipsa 3:2-3)

Scrisorile adresate de Domnul celor șapte biserici din Apocalipsa cap. 2-3 demonstrează faptul că El veghează asupra bisericilor Sale. Domnul știe care este starea spirituală a fiecărei biserici și care sunt lucrurile asupra cărora trebuie să vegheze. De asemenea, Domnul știe care sunt lucrurile de care Biserica trebuie să se pocăiască. În cercetarea pe care Domnul o face fiecărei biserici, cere să se întoarcă la pocăința și credința de la început. În decursul timpului, datorită nevegherii, bisericile s-au îndepărtat de urmele pașilor Domnului și au acceptat învățături și practici lumești. Trebuie menționat faptul că Domnul se adresează în mod special îngerului bisericii. Este cunoscut faptul că în limbajul apocaliptic al acestei scrisori, îngerul bisericii este de fapt slujitorul (slujitorii) bisericii. Acesta are responsabilitatea specială de a veghea și a păstori biserica după Cuvântul și sub autoritatea Domnului bisericii. Nevegherea are urmări grave atât aici pe pământ cât și în veșnicie. Inspirați de acest mesaj, să:

 

Mulțumim:

 • pentru toți lucrătorii care veghează și se roagă pentru bisericile în care slujesc;
 • pentru toți lucrătorii care luptă spiritual pentru a călăuzi biserica pe urmele Domnului;
 • pentru toți credincioșii care veghează și se roagă împreună cu lucrătorii pentru curăția doctrinară și morală a bisericii.

 

Mijlocim:

 • pentru lucrătorii care au parte de împotrivire în familie sau în Biserică față de învățătura curată și pocăința adevărată;
 • pentru lucrătorii care au obosit și sunt ispitiți să cedeze în fața împotrivirilor din familie sau biserică față de calea îngustă a Domnului;
 • pentru credincioșii care sunt descurajați și dezamăgiți de lucrurile lumești care au intrat în biserică și sunt gata să abandoneze.

 

Cerem:

 • pocăință pentru cei care promovează învățături și practici lumești;
 • putere spirituală și biruință pentru cei care doresc progresul spiritual al bisericii;
 • un duh de veghere și rugăciune, îndrăzneală și ajutor ceresc pentru toți lucrătorii care sunt gata să plătească prețul de a predica o Evanghelie curată și de a merge pe calea îngustă a Domnului.

Duminică, 10 Ianuarie 2016

 

“Iată, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să i se vadă rușinea.” (Apocalipsa 16:15)

 

Venirea Domnului este sigură, dar numai Tatăl ceresc cunoaște timpul când Fiul Său va veni pe norii cerului cu mare slavă. În ziua aceea vor fi date la iveală toate lucrurile ascunse ale oamenilor și toți acei care au făcut fapte de rușine vor avea parte de rușine. Cei credincioși sunt chemați să vegheze și să fie pregătiți în orice vreme. Într-o viață de veghere și rugăciune, cei cu adevărat credincioși își păzesc viața curată, nu se lasă înșelați de ispitele lumii acesteia. Nevegherea atrage după sine slăbirea vieții de rugăciune și acceptarea învățăturilor și practicilor lumești. Domnul afirmă că pentru acești oameni, venirea Domnului va reprezenta cea mai mare tragedie, dar pentru cei cu adevărat credincioși, veghetori și rugativi, venirea Domnului va fi ziua bucuriei și a gloriei, pentru că atunci când va veni El, vom fi ca El și vom fi cu El pentru totdeauna. A Lui să fie slava în vecii vecilor, Amin!

 

Mulțumim:

 • pentru toți cei care așteaptă venirea Domnului în curăție și slujire;
 • pentru cei care țin trează credința în venirea Domului;
 • pentru cei care veghează, se roagă și lucrează pentru a grăbi venirea Domnului.

 

Mijlocim:

 • pentru cei care sunt atrași mai mult de lucrurile de acum decât de cele viitoare;
 • pentru cei care au slăbit în credință, în veghere și rugăciune;
 • pentru copii și tineri ca să devină o generație de oameni curați, veghetori și rugativi.

 

Cerem:

 • pocăința, curățirea și sfințirea bisericii în vederea întâlnirii cu Domnul;
 • întoarcerea celor care au căzut și au haina sufletului pătată;
 • mântuirea celor care sunt pe calea pierzării;
 • vremuri de înviorare spirituală, vremuri în care poporul român și toate popoarele lumii să se pregătească pentru întâlnirea cu Domnul.

 

 

 

 

 

Cu deplină încredințare în promisiunea că “după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:10-11), mă rog ca și Cuvântul Domnului pentru săptămâna de rugăciune să aducă rod bogat în rugăciune, veghere, pocăință, curăție spirituală, înviorare duhovnicească, întărirea credinței, recuperarea celor căzuți și mântuirea celor pierduți.

 

Vă doresc tuturor: Sărbători Binecuvântate și Un An Nou plin de Har!

 

Cu aleasă prețuire în Hristos Domnul,

 

 

Pastor Paul Negruț

Vicepreședinte cu educația

Sa fim folositori in lucrul Domnului!

Sa fim folositori in lucrul Domnului,

Avand in vedere faptul ca traim vremurile de pe urma si ne confruntam cu provocari din ce in ce mai complexe, atat pe plan social cat si pe plan spiritual, suntem chemati de Domnul la o actualizare continua a resurselor pe care El ni le pune la dispozitie in vederea concretizarii si eficientizarii activitatilor care vizeaza bunul mers al Bisericii si implicit al Imparatiei lui D-zeu. As vrea sa surprind un aspect din mesajul trimis de Domnul Isus bisericii din Laodicea(Apocalipsa 3:15), prin care subliniaza una din nevoile si responsabilitatile Bisericii in acelasi timp. Pentru o intelegere mai clara a mesajului as vrea sa aruncam o privire asupra contextului istoric si a circumstantelor din perioada scrierii textului.

Orasul Laodicea dateaza din secolul al treilea inainte de Hristos fiind intemeiat de catre imparatul Antiochus al doilea, era situata in sud vestul Frigiei, in provincia romana Asia(pe teritoriul Turciei de astazi). Era un oras prosper din punct de vedere economic deoarece se situa  la intersectiea unor  importante drumuri comerciale din acea vreme. In ciuda faptului ca era un centru comercial foarte bine dezvoltat din Asia Mica avea o problema majora: lipsa surselor de apa potabila. Pentru aceasta au construit un sistem de conducte, in vederea aprovizionarii cu apa din doua orase invecinate: Colose si Hierapolis.Acest sistem trebuia sa asigure orasului apa rece pentru baut din Colose  si apa fierbinte pentru baile termale din izvoarele fierbinti ale orasului Hierapolis. Pe traseu apa rece se incalzea si apa fierbinte se racea, ambele ajungand la destinatie in starea de caldicea, din cauza aceasta nu mai putea fi folosita pentru scopul initial. Asadar dupa cum reiese din versetul 15 capitolul 3 al Apocalipsei era de dorit ca apa sa fie rece pentru a putea fi folosita in consumul zilnic si fierbinte pentru a putea fi folosita la tratarea diferitelor boli in baile termale. Intelegem de aici faptul ca apa care ajungea la destinatie avand o temperature inadecvata scopului pentru care trebuia folosita devenea astfel nefolositoare. Evident acesta este si mesajul pe care Donmul Isus vrea sa il transmita credinciosilor din Laodicea si de pretutindeni: sa fim folositori Imparatiei lui D-zeu. De-a lungul anilor s-a promovat interpretarea ca apa rece ar simboliza pe acei oameni care sunt necredinciosi, departe de D-zeu in pacat, dar daca studiem bine contextul istoric si analizam mai atent textul biblic ne dam seama ca lucrurile nu stau deloc asa. Precum apa rece este de dorit ca sa stampere setea omului insetat si sa ii aduca inviorare tot asa este de dorit ca sa fie si atitudinea credinciosilor fata de cei care au aceeasi nevoie pentru sufletul lor: de inviorare, de speranta, de salvare, de a readuce la viata ceea ce este pe moarte. Acelasi lucru il putem spune si despre apa termala, fierbinte care are efecte curative in cazul multor boli si suferinte care sunt atat de frecvent intalnite. Atunci cand D-zeu ne cheama la o lucrare ne pregateste si ne inzestreaza cu daruri si capacitati care ar trebui sa aiba efecte curative pentru sufletele atator oameni nefericiti din cauza  afectiunilor pacatului.

In concluzie orice credincios care simte chemarea divina la slujire trebuie sa isi asume aceasta responsabilitate de a fi folositor Imparatiei lui Dumnezeu, prin lucrarea la care a fost chemat.Asadar sa fim atat apa rece cat si apa fierbinte oridecateori este nevoie, si D-zeu va aprecia lucrarea facuta de fiecare in credinciosie.

 

Timotei Iliescu,

Mai 2015.

BOTEZ NOU TESTAMENTAL 19.04.2015 MARANATA

Va invitam cu drag , duminica 19 aprilie incepand cu ora 10 , la un botez nou testamental ce va avea loc la sediul bisericii noastre din strada Gherghitei nr 58 ! Invitati-va prietenii si familia la acest eveniment deosebit ce va putea avea un impact puternic in viata spirituala a fiecaruia. Cerul se va deschide si cum bine spunea cineva , va fi o transmisiune in direct in cer , acolo unde ingerii vor asista bucurosi la acest eveniment! Va asteptam!

Religia BAPTISTA in invatamantul romanesc.

Precizarile Uniunii Baptiste din Romania cu privire la optiunea pentru disciplina Religie Având în vedere decizia Curții Constituționale a României nr 669 pronunțată în 12.11.2014 și publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr 59/23.01.2015 cu privire la orele de religie și dezbaterile publice și instituționale care au loc în prezent în ceea ce privește Legea Educației, Uniunea Baptistă din România aduce la cunoșința tuturor celor interesați faptul că persoanele care doresc să participe la ora de religie pot solicita, in baza libertății de conștiință, să li se asigure dreptul de a opta pentru disciplina religie baptistă. În cazul în care unitățile școlare nu pot asigura personal calificat pentru cei care au solicitat predarea disciplinei Religie Baptistă, art 32 pct 4 din Legea nr 489/2006 specifică faptul că se poate aduce un document justificativ care să ateste participarea la orele de religie baptistă organizate în cadrul bisericilor din țară. În baza acestui document, copiii vor fi notați în catalog. Sesizările privind refuzul unității de învățământ privind recunoașterea, respectiv notarea elevului în baza documentului emis de biserica locală se pot depune la adresa uniuneabaptista@gmail.com. Uniunea Baptistă din România va întreprinde demersurile legale privind respectarea libertății de conștiință a fiecărei persoane căreia nu i se respectă dreptul de a beneficia de oportunitatea opțiunii pentru religie baptistă.

Stropi din arta casniciei

Traim intr-o societate in care intalnim tot mai frecvent conflicte de toate tipurile si la toate nivelele sociale, oamenii devin din ce in ce mai individualisti, mai egoisti, mai agresivi, mai insensibili ….fiind antrenati intr-o goana nebuna dupa ”vant”, netinand cont de etica sau principii morale, aceasta generand tensiuni relationale si regres in materie de conduita si moralitate.

In conditiile acestea, tinand cont de realitatea in care traim, rasuna intrebarea pe care apostolul Petru o subliniaza in a doua sa scrisoare catre crestinii din bisericile orientului mijlociu: 2 Petru3:11:” Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi…”?

Daca ne uitam cu atentie in bisericile crestine contemporane, ne dam seama ca intensitatea conflictelor a crescut atat numeric cat si din punct de vedere al gravitatii acestora.Suntem martori, din pacate, la numeroase deteriorari de relatii intre frati, intre biserici, si mai ales in cadrul familiilor…

Recent am avut harul sa fim vizitati in cadrul bisericii noastre de un cuplu din SUA care au venit cu scopul de a promova un studiu ce viza problemele legate de relatiile din viata de casnicie, si modul in care ar trebui abordata vindecarea, reabilitarea, ba chiar si prevenirea acestora  si cultivarea unui spirit de solidarietate intre familiile din cadrul comunitatii noastre si nu numai…

Vreau sa subliniez cateva din ideile care au fost prezentate in cele doua sedinte de studiu pe tema conflictelor ce pot aparea in cadrul unui cuplu.

 • Relatia individuala cu Dumnezeu.

Este de dorit ca sa se cultive idea acestui adevar fundamental, si anume ca inceputul, temelia si garantia durabilitatii relatiilor maritale sanatoase depind in mod absolut de promovarea si alimentarea unei relatii autentice si concrete cu Creatorul. In vederea acestui fapt mentionez cateva aspecte de vitala importanta pentru viata spirituala a fiecarui credincios: citirea Bibliei, rugaciunea, postul, partasia cu fratii(Biserica), implicarea in slujire si zeciuiala.

 • Indeplinirea propriilor indatoriri neconditionat.

Atunci cand atentia noastra este indreptata cu precadere asupra atitudinii si comportamentului fata de partenerul nostru, vom beneficia de suport divin in dificultatile pe care le intalnim, si de asemenea vom atrage atentia partenerului asupra schimbarilor care au aparut, sensibilizandu-i astfel sentimentele, iar Duhul Sfant isi va face lucrarea in mod desavarsit, consolidand si promovand armonia din caminul nostru. De remarcat este faptul ca suntem chemati sa traim pentru partenerul nostru de viata, aceasta antrenandu-ne intr-un proces de daruire si slujire, iar ingredientele care ar trebui sa compuna aceast proces sunt: dragoste, slujire, sfintire, hranire, ingrijire…

 • Intelegere si suport celor care trec prin situatii conflictuale.

Atunci cand suntem chemati sa impartasim si altora mesajul reabilitarii relatiilor dintr-un cuplu, trebuie sa fim in stare sa ii conducem pe drumul trasat cu principii biblice, sa ne lasam invatati si sa ajutam si pe altii sa invete cum vrea Dumnezeu sa fie o familie si care sunt pasii pe care trebuie sa ii facem pentru a trece peste limitele noastre si conflictele ce pot fi generate de acestea.

Acestea sunt doar cateva ganduri legate de acest argument, dar atunci cand incepem procesul aplicarii notiunilor de baza pe care le stim in viata cotidiana, cu siguranta rezultatele nu vor intarzia sa apara, starea noastra sufleteasca si spirituala va incepe sa prospere, vom fi vizibil mai eficienti in activitatile noastre din orice domeniu, vom accesa un nivel de gandire si traire net superior celui anterior, iar intelegerea preceptelor divine va lumina intreaga noastra existenta.

Asadar  “preaiubiţilor,… siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace!”(2 Petru 3:14)

Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toţi! Amin!

Timotei Iliescu,

Septembrie 2014

What are you praying and hoping for today?

What are you praying and hoping for today? I want to encourage you to stand strong because God is faithful to His promises, and scripture tells us that the moment we pray, the tide of the battle begins to turn. Have you been praying for a long time? I believe the tide is turning. I believe the currents of God are moving your way. His currents are going to carry you and rescue you. The currents of God are going to turn things around! We may not see those results instantaneously, but that’s when we have to stand strong so that we can see His promises come to pass. The scripture tells us in Hebrews six that it’s through faith and patience that we inherit His promises. I heard someone who was being funny say, “Lord, give me patience…and hurry up!” I think sometimes we pray like that, “Lord, I’m being patient about this thing, so please hurry up!” But we have to remember, when we are in faith, we are content to wait as long as it takes. It doesn’t have to be done our way or in our timing. Our faith, our confidence in God is what causes that patience to rise out of our hearts. We trust that God is working even when we don’t see it. Today, no matter what things look like in the natural, rest in Him. Allow faith and patience to quiet your heart. Put your confidence and hope in Him because He who promised is faithful. Know that the tide of the battle is turning. Stand in agreement with His Word and see His power work in your life. Know that He is working behind the scenes, and He will bring to pass every dream He’s placed inside your heart! “We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised.” (Hebrews 6:12, NIV)

Site-ul Bisericii Crestine Baptiste Maranata Bucuresti